Vorträge

 Prof. Josef Leisen

 

Johannesa Gutenbergowa uniwersita, Mainz

Statny studijny seminar Koblenz

 

 

 

Za rěč sensibelna wučba – što drje to je?

Spěchowanje rěče je nadawk wšěch předmjetow. Metodiske graty su instrumenty k zmištrowanju rěčnych standardnych situacijow fachoweje wučby. Su to rěčne situacije, kotrež ma kóždy šuler prawidłownje a w nimale kóždej hodźinje fachoweje wučby zmištrować. Metodiske graty su postupowanja, materialije, pomocne srědki, kotrež podpěraja wuwučowanske a wuknjenske procesy w rěčnych standardnych situacijach. Rozeznawamy mjez gratami, při kotrychž wučer sylnje wodźi, a tajkimi, při kotrychž šulerjo aktiwnje dźěłaja.

W přednošku předstajeja so metodiske graty a podawaja a diskutuja so praktiske pokiwy k zasadźenju tutych. Praksy blisko wobjednawaja so slědowace prašenja:

  • Kotre metodiske graty eksistuja a što móžu z metodiskimi gratami docpěć?
  • Za kotru standardnu situaciju hodźi so kotry grat?
  • Kotre přednazhonjenja trjebaja wuknjacy z gratom?
  • Kotry narokowy niwow maja metodiske graty?
  • Kak zasadźuju metodiske graty časowje ekonomisce?

 

Wo prof. Josefje Leisenje

Profesor Josef Leisen je nawoda Statneho studijneho seminara za wučerstwo na gymnazijach w Koblenzu a profesor za didaktiku fyziki při uniwersiće w Mainzu. Z jeho nazhonjenjow jako fachowy wučer za matematiku a fyziku na bilingualnej Němskej šuli w Španiskej je didaktika a metodika za rěč sensibelneje fachoweje wučby nastała.

 

Znaty bu wón jako wudawaćel metodoweje přiručki DFU, kotraž njeje jenož němskorěčnu fachowu wučbu na šulach we wukraju skutkownje wowliwowała, ale so tež we wobłuku němčiny jako druheje rěče za šulerki a šulerjow z připućowanskim pozadkom wužiwała. Nowa publikacija Josefa Leisena "Sprachförderung im Fach" chce narokam tuteje skupiny šulerjow hišće lěpje wotpowědować a koncepty a praktiske přikłady za rěčspěchowacu wučbu w zmysle za rěč sensibelneje fachoweje wučby předstajić.

 

 Kristian Raum

 

Centrum za wučerske kubłanje, šulsko- a powołanskokubłanske slědźenje, TU Drježdźany

 

 

 

Korjenje w domiznje, křidła za swět - impulsy za bilingualnu wučbu

Naš swět je zjaty do rěče - wona je skład našich dopomnjenkow, srědk našeje komunikacije, forma zwuraznjenja našich začućow a stejišćow. Kajka šansa to za tych, kotřiž dwě rěči wěsće wobknježa, wotewrětej so jim tola hnydom dwaj swětaj! Aktualne přikłady kaž wobchadźenje Francoskeje ze swojimi regionalnymi resp. šulskimi cuzymi rěčemi pokazuja porno tomu, zo so tež w 21. lětstotku rěčna mnohotnosć přeco jako bohatosć njezapřimnje. Tež my stejimy před wužadanjom, staršim, šulerkam a šulerjam, ale tež zamołwitym w politice a zarjadnistwje přeco zaso na prašenje za zmysłom z poměrnje wulkim nałožkom zwjazaneje bilingualneje wučby wotmołwić dyrbjeć. Přednošk ma pozbudźić, so tutomu wužadanju stajić a tuž zaměrnje wotewrjene prašenja narěčeć: W čim wobsteji nadhódnota bilingualneje wučby a kak móžemy ju hišće lěpje zwužitkować? Kotre temy a kotre metody resp. wuknjenske formy měli wosebje w fokusu stać?
Poćahujo so na nazhonjenja w bilingualnej francoskej wěcnofachowej wučbje a konkretne šulerske projekty w němsko-francosko-serbskim konteksće spyta so, impulsy za dalše dźěło a tež za rěče přesahowacu kooperaciju mjez koleginami a kolegami wuwiwać.

 

Wo Kristianje Raumje

Kristian Raum je gymnazialny wučer za francošćinu a stawizny z dołholětnymi nazhonjenjemi w bilingualnej wěcnej wučbje stawiznow. Wón dźěłaše na Romaina Rollandowym gymnaziju w Drježdźanach, hdźež je mjez druhim němsko-francoske šulerske wuměny přewjedł, do kotrychž je tež elementy serbskeje kultury sobu zapřijał. Je sobu zawjedł němsko-francosku dwójnu maturu „Abibac“. K jeho nadawkam słušeše nimo toho dźěło jako fachowy poradźowar za francošćinu na gymnazijach we wobłuku regionalneje wotnožki Drježdźany. Wot awgusta 2015 skutkuje wón jako powołany wučer při Centrumje za wučerske kubłanje, šulske a powołanskokubłanske slědźenje TU Drježdźany we wobłuku fachoweje didaktiki francošćiny. Wosebje wěnuje so diferencowanej wučbje a interkulturelnemu wuknjenju. W tutymaj wobłukomaj je hižo dalekubłanja koncipował a přewjedł, mj. dr. schadźowanje k bilingualnym a mjezydisciplinarnym modulam a kóždolětnje so wotměwace dny wučerjow francošćiny w Drježdźanach.