Dźěći a młodostnych aktiwěrować a podpěrać

  

staršiski wječor

 

z Andreju Dufner a Oliverom Sesemannom

 

 

pjatk, dnja 26. oktobra 2018

 

19:30 hodź.

 

we wjacezaměrowej hali Jednota

                                                                                    w Chrósćicach

 

Staršiski wječor wotměje so w němskej rěči.

 

Lubi starši,

  

 

chcemy so Wašim naležnosćam wěnować. Zo bychmy do rozmołwy přišli, podataj Wam Andrea Dufner a Oliver Sesemann nastorki na přikład k slědowacym prašenjam:

 

    Kak wutworju doma wuknjenje spěchowacu atmosferu?

 

    Kak posudźuju derjeměće swojeho dźěsća?

 

    Kak wukładuju jeho rěč ćěła a što sam(a) wuprudźam?

 

    Kak móžu komunikaciske zamóžnosće swojeho dźěsća a wuměnu z druhimi spěchować?

 

    Kak móžu rěčne hry do wšědneho dnja swójby zapřijeć?

 

    Kak móže so skrućenje wědy z hru we wšědnym dnju stać?

 

    Kak wobchadźam z mylenjemi wuwića, na kotrež pola swojeho dźěsća tukam?

 

 

Andrea Dufner

Andrea Dufner je załožerka a mějićelka agentury „přirodnje nawjedować“ [natürlich führen ©]. Ze swojim teamom koncentruje so na wuwiwanje nawjedowacych a coaching. Zaměr jeje dźěła je wuwiwanje awtentiskeje a přirodneje nawjedowanskeje kompetency. Andrea Dufner ma dołholětne nazhonjenja z wšědnym dnjom nawjedowacych. Nimo toho je wjace hač 15 lět intensiwnje wuwučowała. Tak móžeše samostatny a jónkrótny dalekubłanski a coachingowy koncept nadźěłać. Tutón bazuje na cyłkownosći nawjedowanskich zamóžnosćow a wuraza a na zwisku mjez ćělnej prezencu a wobsahowym dźěłom.

 

Oliver Sesemann

Oliver Sesemann je wukubłany wučer za jendźelšćinu a geografiju. Hižo wjele lět dźěła jako studijny nawoda a krajny fachowy poradźowar za předmjet geografija kaž tež jako krajny fachowy poradźowar za bilingualnu wučbu při Instituće za wuwiwanje kwality na šulach Schleswigsko-Holsteinskeje. Wón organizuje mjeztym 9. Krajny fachowy dźeń za bilingualnu wučbu.