Idejowe koła 2020


 

blido 1

Teamy wutworić I Daniela Fritsch I inpeos z. t.

Daniela Fritsch

socialna pedagogowka I trenerka I superwizorka I inpeos e. V.

Daniela Fritsch je wukubłana socialna pedagogowka, trenarka za coolness / přećiwo agresiwiće (AAT / CT) a superwizorka (DSGF).

Wot lěta 2012 dźěła wona jako jednaćelka w předsydstwje inpeos z. t. (INstitut for Paticipation ans Equal OpportunitieS) a nawjeduje tam zdobom wobłukaj škit dźěći a młodostnych kaž tež ambulantne naprawy w běrowje přećiwo namocy w Kamjenicy. W dalekubłanjach, wosebje za tworjenje teama a wobchad z inkluziwnymi procesami sposrědkuje knjeni Fritsch wot lěta 2009 nazhonjenja a wědu wo dynamice konfliktow pedagogiskim fachowym mocam.

blido 2

Jako team skutkować I Walter Heilmann (Köln)

Walter Heilmann

šulski nawoda (něhd.) a poradźowar za šulotwar I Köln

Walter Heilmann je pedagoga a něhdyši nawoda šule “Rosenmaarschule” w Kölnje, kotraž je inkluziwna cyłodnjowska zakładna šula. Hižo 1980 započa tuta tak mjenowana Jenaplanska šula (tehdy rěkaše wona hišće “Peter-Petersen-Schule”), zbrašene a strowe dźěći zhromadnje wuwučować. W nadawku załožbow, kiž buchu po Carlu Friedrichu Montagu jako Montagowe załožby pomjenowane, přewodźuje Walter Heilmann jako poradźowar šulotwara “Pilotowy projekt Inkluziwne šule planować a twarić” na Statnej zhromadnej šuli we Weimaru. Wón poradźuje šule a nošerjow šulow w tu- a wukraju w prašenjach wuwića šule a šulotwara. Ćežišća při tym su procesy a struktury nastupajo wobdźělenje a sobupostajowanje kaž tež multiprofesionalne zhromadne dźěło.

blido 3

Inkuzija I Kristin Bernig I SMK

Kristin Bernig

zamołwita za inkluziju I Sakske statne ministerstwo za kultus

Kristin Bernig je wukubłana diplomowa wučerka za rušćinu a jendźelšćinu. Wona wuwučowaše w Sakskej a we Wulkej Britaniskej, prjedy hač přewza jeje dźěło 1997 na Comenius-instituće. Tam bě mjez druhim zamołwita za koncepciju dwurěčneje serbsko-němskeje šule, předchadnik koncepta 2plus. Po někotrych lětach jako medijowa rěčnica za regionalny šulski zarjad w Drježdźanach měnješe wona 2004 na kultusowe ministerstwo do wobłuka wyšeje šule. Wot 2018 koordinuje wona jako zamołwita za inkluziju w SMK koncepcionalne dalewuwiće a zarjadowanje inkluzije w sakskim šulskim systemje.

blido 4

Wuknjenska wokolina I Wolfgang Goldstein I Jan Rehor (Slepo)

Wolfgang Goldstein

šulski nawoda na wuměnku, gmejnski radźićel a wjesny předstejićer I Slepo

Wolfgang Goldstein je wukubłany wučer za matematiku a fyziku. Wot 1990 hač k jeho wuměnku w lěće 2020 bě wón na wyšej šuli dr. Marja Grólmusec w Slepom šulski nawoda a je wjace hač dźesać lět rozsudnje na wšěch fazach nowotwara šule wobdźěleny był. W februarje 2020 zaćahnychu šulerjo a wučerjo zakładneje a wyšeje šule w Slepom do noweho twarskeho kompleksa. Dale je Walter Goldstein aktiwny jako gmejnski radźićel a wjesny předstejićer gmejny Slepo a poradźuje w kubłanskich naležnosćach.

Jan Hrjehor

šulski nawoda I Wyša šula "Dr. Marja Grólmusec" I Slepo

Jan Hrjehor je wukubłany fachowy wučer za serbšćinu a sport. Wot lěta 2004 skutkowaše na wyšich šulach w Pančicach-Kukowje, Worklecach, Ralbicach a Budyšinje, kaž tež na Serbskim gymnaziju Budyšin a wuwučowaše na kubłanišćach šulerjow w předmjetomaj sport a serbšćina. Wot lěta 2020 sem nawjeduje Wyšu šulu dr. Marja Grólmusec w Slepom. Rodźeny Róžeńčan bě tež jedyn z tych wučerkow a wučerjow, kiž su w lěće 2001 w Chrósćicach 5. lětnik we wobłuku Chróšćanskeho zběžka wuwučowali.

Nimo swojeho skutkowanja w šulskej słužbje běše a je Jan Hrjehor přeco hišće jako organizator sportowych zarjadowanjow za šulerjow aktiwny a rozprawja wo sportowych podawkach w Serbskim rozhłosu a w Serbskich Nowinach.